Pedagogiskt utvecklingsarbete

Enligt högskolelagen ska all undervisning i svensk högre utbildning vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklingsarbete (Hl Kap1 §2).

Liksom vid många andra konstnärliga högskolor har flera av våra lärare lång pedagogisk utbildning, bland annat musik-, dans, och gymnasielärarutbildning.

 

Det pedagogiska utvecklingsarbetet vid Teaterhögskolan i Stockholm har intensifierats sedan våren 2002 och kan delas in i fyra olika delar:

Lärande kollegor

Seminarieserie för våra lärare

Pedagogiska samtal

Studerandestöd
Länkar till några andra universitet och högskolors pedagogiska utvecklingsarbete

 

 

Lärande kollegor
Under höstterminen 2003 påbörjas ett projekt där lärarna vid Teaterhögskolan besöker varandra i sin undervisning för att lära av varandra och utvecklas med varandra.

 

Ett syfte med detta är att öka lärarnas möjlighet att lära av varandra. Men viktigare än denna individueulla aspekt är den kollektiva intentionen. Genom att besöka varandra och tala om varandras undervisning, förväntar vi oss att den gemensamma förståelsen för de olika pedagogernas verksamhet ökar, att ett gemensamt språk för kommunikation kring pedagogiska frågor växer fram och att en gemensam undervisningsetik utvecklas. Som ram för besöken utgår lärarna från ett formulär (pdf).
Seminarieserie för våra lärare
Hösten 2002 påbörjades en seminarieserie kring pedagogisk utveckling för lärarna vid Teaterhögskolan. Seminarieserien är ett sätt att möta det krav som numer finns att lärare vid svenska högskolor ska ha minst tio veckors universitetspedagogisk utbildning. Tanken är att vi inom två år ska kunna möta detta krav för våra lärare. Än så länge har seminarierna letts av interna personer, men gästlärare kommer att engageras längre fram.
Pedagogiska samtal
Minst en gång per år träffar samtliga lärare vår pedagogiska utvecklingschef för pedagogiska utvecklingssamtal. Där finns möjlighet att uttrycka önskemål om vidareutbildning, få hjälp med svårigheter i undervisningen etc.
Förutom dessa obligatoriska samtal, finns möjlighet att vid behov få pedagogiskt stöd genom samtal med rektor eller pedagogisk utvecklingschef.
Studerandestöd
Eftersom lärande (inte undervisning) är det centrala i vår pedagogiska verksamhet är studenternas engagemang och dedikation i utbildningen central för dess framgång. Med start hösten 2003 kommer därför studenterna i årskurs ett att få undervisning i pedagogik, kunskapssyn och studieteknik.
Liksom lärarna har studenterna möjlighet till individuella samtal om sin lärandesituation med såväl rektor som pedagogisk utvecklingschef.
Länkar till några andra universitet och högskolors pedagogiska utvecklingsarbete:
Stockholms universitet
Umeå universitet
Växjö universitet