Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

 

Grunden för Teaterhögskolans kvalitetsarbete är det kvalitetsutvecklingsprogram som antogs av högskolestyrelsen i september 2001 och gäller fram till 2004. Det sammanfattas i sju huvudpunkter (här något förkortade):

Scenframställningsämnet ska få en mer central roll i utbildningen.
Ett system för utvärdering ska skapas.
Utbildningsplanerna för mim- och skådespelarprogrammen ska revideras, ansvarsfördelningen mellan Teaterhögskolans beslutande organ ska tydliggöras.
Pedagogiska frågor ska stå i centrum för KU-arbetet.
Formerna för studenternas självständiga arbete ska utvecklas.
Fortbildningen ska utvecklas tillsamman med Teateralliansen.

Under hösten 2003 åtgärdades flera av dessa punkter, bland annat reviderades utbildningsplanerna och utvärderingssystemet har implementerats.

 

 

Kvalitetsgranskning

 

Sedan mitten av 90-talet har Högskoleverket (HSV) genomfört olika åtgärder med det primära syftet att stimulera kvalitetsarbetet vid Sveriges högskolor och universitet. Läs mer om HSV:s kvalitetsarbete.
Som ett led i detta arbete har HSV genomfört kvalitetsgranskningar av Teaterhögskolan i Stockholm vid två tillfällen, 1998 och 2002. Vid båda dessa tillfällen har Teaterhögskolan först skrivit en självvärdering, se pdf:

 

Från åskådarplats – En självvärdering av kvalitetsarbetet vid TEATERHÖGSKOLAN i Stockholm 1998 PDF, Teaterhögskolan i Stockholm – Självvärdering – 2002 PDF

 

En bedömargrupp utsedd av HSV har sedan gått igenom dokumentet och gjort platsbesök vid Teaterhögskolan samt avslutningsvis avlämnat en rapport:

 

Granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid Teaterhögskolan i Stockholm – 1998 PDF, Förnyad kvalitetsarbetsbedömning av Teaterhögskolan i Stockholm – 2002 PDF.
Rapporten från den senaste granskningen innehöll 30 förslag till åtgärder för att förbättra kvaliteten vid Teaterhögskolan, av vilka de flesta ligger helt eller delvis i linje med målen i vårt eget kvalitetsutvecklingsprogram. 20 av förslagen är åtgärdade eller i process att genomföras inom kort. Ett exempel på detta och en central del för kvalitetsarbetet är införandet av ett nytt kursvärderingssystem under hösten 2003.
Av de förslag som återstår att åtgärda har högskolestyrelsen beslutat att inom den närmaste tiden prioritera att

utveckla och finna former för att inom ramen för KU-arbetet dokumentera framstående pedagogiska insatser vid Teaterhögskolan
ytterligare öka kontakten och samarbetet med andra konstnärliga utbildningar såväl nationellt som internationellt.
Ett första steg i arbetet med att dokumentera framstående pedagogiska insatser har skett genom sammanställningen av en bok om Teaterhögskolans tidigare rektor, skådespelaren och professorn Keve Hjelm, som kom ut i början av 2004. Läs mer på sidan om Konstnärligt utvecklingsarbete.

 

 

Internationell jämförelse

 

I syfte att öka kontakten med andra konstnärliga utbildningar genomför vi för närvarande ett flertal inventerande studiebesök runt om i Europa. Bland annat gjordes två studieresor till England under våren 2002, då exempelvis flera utbildningar i Londonområdet samt PALATINE, ett resurscentrum för pedagogisk utveckling för institutioner inom området performing arts i Lancaster, besöktes.

 

Under hösten 2002 gjordes ett besök vid Konstnärliga teaterns skådespelarutbildning i Moskva.

 

Under hösten 2003 besöktes fler utbildningar i Europa; Teaterhögskolan var representerad vid ELIA:s konferens Quicksilver i Tilburg, Holland, om rörlighet inom högre konstnärlig utbildning i Europa.
En av Teaterhögskolans lärare var gästlärare vid Bard College, NY, USA – som STINT-stipendiat – under hösten 2003.

 

 

Länkar till några andra universitet och högskolors kvalitetsarbete
DI
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet