Konstnärligt utvecklingsarbete

 

1977, då flera konstnärliga utbildningar förvandlades till högskoleutbildningar och Statens scenskola blev Teaterhögskolan i Stockholm, tillfördes en särskild ekonomisk resurs: Konstnärliga utvecklingsmedel. Dessa medel är en motsvarighet till de forskningsmedel, så kallade fakultetsmedel, som finns på andra universitet och högskolor.

På Teaterhögskolan i Stockholm används KU-medlen primärt till projekt som syftar till att dokumentera, undersöka och utveckla den pedagogiska verksamheten inom framför allt teaterområdet.

 

 

Pågående KU-projekt

 

Forskningskollegium tillsammans med DI och Södertörns högskola

Kön på scen

Maskprojekt i samband med Sagan om Orestes

Professorsseminariet

Skådespelarens yrkespraxis

 

 

Avslutade KU-projekt

 

Eget projekt – Bobby Gould i helvetet. Rapport av Gustav Deinhoff

Färden till Östern. Rapport av Filip Alexanderson

Dokumentation av Keve Hjelm

En utbildning finner sin form

Teater som ljud: maskprojekt i samarbete med DI

Andra högskolors KU-arbete

 

 

Pågående KU-projekt
Forskningskollegium tillsammans med DI och Södertörns högskola
Sedan 2001 pågår utvecklingen av ett forskningskollegium i samarbete mellan Dramatiska institutet (DI), Södertörns högskola (SH) och Teaterhögskolan i Stockholm. Kollegiet finansieras under en period om fyra och ett halvt år, 2001 – 2005, med medel från Vetenskapsrådet. Ett huvudmål med projektet är att skapa en process av samtal och kunskapsutveckling mellan forskare och konstnärer.
Forskningskollegiets huvudprojekt är De dramatiska konsternas arbetsspråk vilket projektleds av skådespelaren och professorn Leif Sundberg. Till detta kommer flera delprojekt:

Projektet Estetisk/filosofisk bas för konstnärligt utvecklingsarbete leds av ad professor Kjell Grede.
Tre delprojekt kring berättande finns inom ramen för kollegiet:

Vid SH drivs ett projekt kring Narration av docent Ola Holmgren.
Fil dr Sten Dahlstedt ansvarar för projektet Filosofi som historiskt berättande – exemplet Hegel.
Vid DI drivs projektet Narratologi med professor Peter Englund som projektledare.
Teaterhögskolan medverkar i kollegiet med projektet

Skådespelarens yrkespraxis.
Kön på scen
I mars 2000 tog en student i dåvarande årskurs två initiativ till en diskussion om könsroller i undervisningen på Teaterhögskolan. Detta initiativ ledde till ett projekt, Kön på scen, som består av flera delar av vilka två är aktiva för närvarande, finansierade av Vetenskapsrådet.

 

Två doktorander vid Stockholms universitet, Milda Rönn från institutionen för Nordiska språk och Ulrika von Schantz från teatervetenskapliga institutionen har under läsåret 2001/2002 observerat undervisningen utifrån sina respektive vetenskapliga perspektiv. För närvarande bearbetar de sina material och resultaten kommer att redovisas i två doktorsavhandlingar vt 2005 respektive vt 2006. Under skrivperioden kommer också delrapporter att tillställas Teaterhögskolan.
Projektet Kön på scen presenterades på de Nordiska teaterhögskolornas festival i Malmö 2002. Läs presentationen här.

 

Maskprojekt i samband med Sagan om Orestes
Under spelåret 2001/2002 spelade Folkteatern i Gävleborg Sagan om Orestes i regi av Peter Oskarsson. Hela projektet var ett forskningsprojekt kring möjligheten att spela den antika dramatiken idag.

 

Teaterhögskolan var med genom ett delprojekt som undersökte maskens användning och funktion i körarbetet, för vilket Cecilia Berefelt, lektor vid Teaterhögskolan, och fil dr Inger Zielfelt ansvarar.

 

En rapport kring detta arbete håller på att färdigställas och kommer att läggas ut som pdf-fil när den är klar.

 

Professorsseminariet
I augusti 2002 installerades tre nya professorer (plus en adjungerad) vid Teaterhögskolan i Stockholm. För att ge dessa ett forum för att utveckla sina professurer har ett professorsseminarium inrättats, vilket träffas ungefär var sjätte vecka.

 

Förutom våra egna professorer, samt ytterligare några nyckelpersoner från Teaterhögskolan, medverkar även professorer från några andra konstnärliga högskolor: en docent i teatervetenskap samt en professor i arbetslivsfrågor. Fokus ligger på fördjupade diskussioner om pedagogiska frågor.

 

 

Skådespelarens yrkespraxis
Skådespelarens yrkespraxis är ett femårigt projekt som syftar till att formulera den förtrogenhetskunskap (ungefär ”tyst kunskap”) som skådespelare med lång erfarenhet besitter. Projektet drivs i samarbete med Södertörns högskola och Teatervetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

 

Maria Johansson, som ansvarar för projektet, kommer att presentera sina resultat i en doktorsavhandling våren 2007.

 

Projektet Skådespelarens yrkespraxis presenterades på de Nordiska teaterhögskolornas festival i Malmö 2002. Läs presentationen här.

 

 

Avslutade projekt
Dokumentation av Keve Hjelm
Keve Hjelm, skådespelare och professor emeritus vid Teaterhögskolan, skrev under tre decennier, med början på 60-talet, en mängd artiklar om sin syn på skådespeleri, regi och teaterns roller.

 

Fil kand Hannes Meidal har redigerat detta omfattande material, vilket gavs ut i bokform i januari 2004. Till boken finns också en CD med ett antal röstexempel. Boken, som är utgiven på Carlsson Bokförlag, är nr 1 i Teaterhögskolan i Stockholms skriftserie och finns att köpa i bokhandeln.

 

 

En utbildning finner sin form

Under början av 1999 gjorde Jens Fellke intervjuer med de sammanlagt 26 studenter som gick ut från Teaterhögskolan 1995 – 1998. Intervjuerna berörde studenternas syn på tiden på Teaterhögskolan, från antagning till utspark, samt något om tiden efter utbildningen.

 

Resultaten från intervjuerna redovisas i rapporten En utbildning finner sin form.

 
Teater som ljud: maskprojekt tillsammans med DI
Under ledning av maskör, kostymör och scenograf Thanos Vovolis genomfördes under 2002 ett projekt med syfte att undersöka masken och de resonansvibrationer den alstrar i såväl skådespelaren som scenrummet. Bland annat deltog två röstlärare från Teaterhögskolan i projektet.

 

Projektet kunde inte genomföras i sin helhet eftersom ansökningar om externa medel, bland annat från Framtidens kultur, avslogs.

 

Projektet finns dokumenterat i Rapport 2002 – Teater som ljud.

 

 

 

Andra högskolors KU-arbete
Danshögskolan
DI
Konstfack
Kungliga Konsthögskolan
Kungliga Musikhögskolan
Stockholms musikpedagogiska institut
Teaterhögskolan i Malmö