Kompletterande skådespelarutbildning

Teaterhögskolan ger en 30 veckors lång kurs i skådespelargestaltning.

Kursperiod: 29/9 2008 – 8/5 2009.
Sista ansökningsdag: 31 mars 2008.

 

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam som skådespelare, sångare, dansare eller musikalartist men som saknar en grundläggande  skådespelarutbildning på högskolenivå.

 

Kursen erbjuder grundläggande och fördjupande träning i skådespelargestaltning. Målsättningen är att studenterna efter avslutad utbildning utvecklat och fördjupat såväl sin hantverksmässiga som konstnärliga förmåga.

 

Kursen sätter först och främst fokus på skådespelarens arbete med gestaltning av text. I relation till detta ligger tyngdpunkten dels på skådespelarteknisk utveckling dels på konstnärlig fördjupning.

 

Kursen, som är på heltid, innehåller bla. följande moment:
Skådespelargestaltning, Textinterpretation/Språklig gestaltning och Röst.

 

Kursen innehåller inte något produktionsarbete. Däremot kommer minst ett av de olika skådespelararbetena att redovisas för publik. Detta sker i en enkel form där betoningen ligger på skådespelargestaltningen och inte på ljud, ljus, kostym eller scenografi.

 

Behörighet
För att bli antagen till Kompletterande skådespelarutbildning krävs att den sökande uppfyller följande krav:

Grundläggande behörighet (avslutad svensk eller motsvarande utländsk gymnasieutbildning). Behörigheten styrks med avgångsbetyg.

samt
Att den sökande bedöms ha förutsättningar och förkunskaper för att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningar som görs i denna behörighetskategori kan ej överklagas.

 

Ansökan
Fullständig ansökan måste vara Teaterhögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag (poststämpel gäller). En fullständig ansökan består av minst fyra delar: en ifylld anmälningsblankett, dokument som styrker din behörighet, ett CV samt en ca A4 lång motivering om varför du vill gå denna kurs.

 

Antagningprocess
Utifrån de sökandes CV och skriftliga motiveringar till varför de vill gå kursen gör ansvarig lärare ett första urval och kallar därefter ca 20 personer till en workshop. Denna hålls 28-29/4. Den 30/4 meddelas vilka sökande som antagits till kursen.

 

Bedömningen av vilka som kallas till workshop görs utifrån den sökandes CV samt en ca A4 lång motivering till varför den sökande vill gå kursen.

 

Kursen berättigar till studiemedel.

 

För mer information kontakta vår producent, Malin Hjelm malin.hjelm@teaterhogskolan.se
Skicka alla ansökningshandlingar till:
Teaterhögskolan i Stockholm
Kompletteringsutbildning
Box 200 44

104 60 Stockholm